http://www.meta-vulk.hu/ weboldal látogatói és a Meta-Vulk Kft. megrendelői részére

 

Bevezetés

A Meta-Vulk Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató) a weboldaloldalon található „Ajánlatkérés” menüpont alatti űrlap Ajánlatkérő általi kitöltése és elküldése után az Ajánlatkérő által e felületen megadott, továbbá az érintett személy által közvetlenül e-mailen küldött adatokat kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Jelen Tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét képezi az Adatvédelmi nyilatkozat.

Adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: META-VULK KÜLKERESKEDELMI

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: 1222 Budapest, Zentai u. 43.
Adószám: 10961487-2-43
Weboldal megnevezése, címe: http://www.meta-vulk.hu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://meta-vulk.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév: META-VULK KÜLKERESKEDELMI

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: 1222 Budapest, Zentai u. 43.
Levelezési cím: 1222 Budapest, Zentai u. 43. / 2038 Sóskút, Ipari Park, 3587/2 hrsz.
E-mail: csikosbors@meta-vulk.hu
Telefon: +36 23 330-875; +36 23 330-876
 1. Fogalommeghatározások
 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 2. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelése céljának megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 1. Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a weboldal működése során az Ajánlatkérő személyek által megadott nevet, kapcsolattartási adatot és a megkeresés szöveges tartalmát tárolja annak érdekében, hogy az Ajánlatkérő részére információkat szolgáltasson, szolgáltatást nyújtson.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az Ajánlatkérő az adatkezelési hozzájárulását a www.meta-vulk. hu weboldalon található, kifejezetten erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal Ajánlatkérői.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az Ajánlatkérő által megadott adatok és információk a weboldalon nem kerülnek rögzítésre. Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott adatok e-mailben érkeznek az Adatkezelőhöz.

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy az ajánlatkéréssel igénybe kívánja venni a Szolgáltató szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 1. Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése.

A közvetlenül e-mailen küldött megrendelés alapján a megrendelés teljesítéséhez szükséges, hogy a megrendelő megadja kapcsolattartási és számlázási adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre: az érintett személy, mint megrendelő.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név/Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
IP cím Technikai információs művelet.

Közvetlenül e-mailen küldött megkeresés esetén a szolgáltató az általa küldött e-mailben feltünteti, hogy az érintett személy adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát a www.meta-vulk.hu weboldalon található, kifejezetten erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg. A szolgáltató a személyes adatok kezelésére e hozzájárulás megadását követően válik jogosulttá, ellenkező esetben a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat haladéktalanul törli.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljárásra jogosult.

 1. Számlakiállítás

Az adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása és küldése.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre: adatkezelő ügyfelei.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett  bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név/Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.

Az érintett személy az adatkezelési hozzájárulását a www.meta-vulk.hu weboldalon található, kifejezetten erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 1. Sütik (cookie-k)

A weboldal felhasználóbaráttá, hatékonnyá és biztonságossá tétele érdekében ún. „sütiket” (cookie-kat) használ. A sütik segítségével a weboldal a megnyitáskor adatokat tárol a weboldalt látogató számítógépén anélkül, hogy erre külön felhívná a figyelmet. A böngészőprogram beállításaiban azonban a látogató letilthatja a sütik használatát, vagy úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy csak a látogatás idejére tárolja a sütiket.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: a weboldal látogatójának hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatok megismerésére jogosult: adatkezelő. A sütik használatával az adatkezelő személyes adatokat nem kezel.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 1. Google Analytics használata

A weblap a Google Analytics rendszert használja, amely a Google Inc. („Google”) szolgáltatása. A Google Analytics rendszere ún. „sütiket” (cookies), szöveges fájlokat tárol el a weboldal látogatójának számítógépén és ezek segítségével elemzi a honlap látogatottságát. A „sütikben” rögzített, honlap látogatottságára vonatkozó adatok a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Az IP anonimizálás weboldalon történő aktiválásával a weboldal látogatójának IP címét a Google az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő megállapodás más szerződéses államaiban előzőleg lerövidíti. A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül a Google szerverére és ott kerül lerövidítésre. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat alkalmazni fogja a weboldal használat kiértékeléséhez, a weboldal aktivitások riportjainak összeállításához, hogy a webhasználattal és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítsen a weboldal üzemeltetővel szemben. A Google Analytics keretében a weboldal látogatójának böngészője által továbbított IP címét nem vezetjük össze a Google más adataival. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal valamennyi funkciója nem használható tökéletesen.

 1. Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: RackForest Kft
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.hu

A weboldal látogatója által megadott adatok zárt, belső rendszerben kerülnek tárolásra, a weboldalon ezen adatok nem kerülnek rögzítésre. Az Interneten keresztül történő továbbítás során azonban az adatok alapértelmezés szerint nem védettek, ezért „útközben” harmadik személyek beletekinthetnek és ezeket az adatokat módosíthatják.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik. Az érintett személy kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre Adatkezelő/Szolgáltató tájékoztatást küld.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről Adatkezelő az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Adatkezelőtől adatának törlését. Az érintett kérelmére Adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A zároláshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Adatkezelő az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül Adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről az érintettet e-mailben tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben az érintett személy megítélése szerint személyes adatainak kezelése jogellenes és a  jogszerű állapot nem állítható helyre, erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken értesítheti:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

–       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Melléklet

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kommunikáció e-mailben és a kapcsolatfelvételi űrlapon

Amikor e-mailt vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül üzenetet küld nekünk, akkor eltároljuk a nevét, a kapcsolattartási adatait és megkeresésének tartalmát, hogy megadhassunk Önnek a kívánt információkat. A megadott információkat, zárt belső rendszereinken tároljuk, a weboldalon ezen adatok nem kerülnek rögzítésre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön adatai az Interneten keresztül történő továbbítás során alapértelmezés szerint nem védettek, ezért „útközben” harmadik felek beletekinthetnek és ezeket az adatokat módosíthatják. Az adatai és e-mail címe tárolásához felhasználásához való hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Google Analytics használata

Ez a honlap a Google Analytics rendszert használja, amely a Google Inc. („Google”) szolgáltatása. A Google Analytics rendszere ún. „sütiket” (cookies), szöveges fájlokat tárol el az Ön számítógépén és ezek segítségével elemzi a honlapunk látogatottságát. A „sütikben” rögzített, honlap látogatottságára vonatkozó adatok a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Az IP anonimizálás weboldalon történő aktiválásával az Ön IP címét a Google az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő megállapodás más szerződéses államaiban előzőleg lerövidíti. A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül a Google szerverére és ott kerül lerövidítésre. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat alkalmazni fogja a weboldal használat kiértékeléséhez, a weboldal aktivitások riportjainak összeállításához, hogy a webhasználattal és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítsen a weboldal üzemeltetővel szemben. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP címet nem vezetjük össze a Google más adataival. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható, azonban felhívjuk arra a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal valamennyi funkciója nem használható tökéletesen.

Személyes adatok törlése és továbbadása

Ha Ön személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, akkor azokat csak az Ön megkereséseinek megválaszolására, az Önnel kötött szerződések lebonyolítására, valamint műszaki adminisztráció céljára használjuk fel. Személyes adatait csak abban az esetben adjuk tovább, ha ez a szerződés lebonyolításához és elszámolás céljából elengedhetetlenül szükséges, vagy Ön ehhez előzőleg hozzájárult. Önnek joga van az adatai továbbadásához való hozzájárulás jövőbeli hatállyal történő visszavonására.
A tárolt személyes adatok törlése akkor történik meg, amikor Ön a beleegyezését jövőbeli hatállyal visszavonja. Amennyiben a törlés törvényi előírásokba, alapszabályokba vagy szerződéses megőrzési határidőbe ütközik, akkor az adatok törlése helyett azok zárolására kerül sor.

Betekintési jog és biztonsági szempontok

Weboldalunk felhasználójaként Önnek joga van a személyéhez köthető tárolt adatok, valamint a tárolás céljának és azok továbbadásának megismeréséhez (e-mailben az csikosbors@meta-vulk.hu e-mail címen).  Törekszünk rá, hogy személyes adatait az összes műszaki és szervezési lehetőség kiaknázásával úgy őrizzük, hogy ne lehessen velük visszaélni, és harmadik felek ne férjenek hozzá.

Sütik

Weboldalunk felhasználóbaráttá, hatékonnyá és biztonságossá tétele érdekében ún. „sütiket” (cookie-kat) használunk A sütik segítségével a weboldal megnyitásakor adatokat tárolunk az Ön számítógépén anélkül, hogy erre külön felhívnánk a figyelmét. A böngészőprogram beállításaiban azonban letilthatja a sütik használatát (lásd „A Google Analytics használata”), vagy úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy csak a látogatás idejére tárolja a sütiket.

Felelősség kizárása

A Meta-Vulk Kft. semmilyen felelősséget vagy garanciát nem vállal a webes tartalmak helytállóságáért, aktualitásáért és hibátlanságáért. A Meta-Vulk Kft. bármikor jogosult a weboldal tartalmainak módosítására, frissítésére vagy eltávolítására, továbbá a weboldal üzemeltetésének részleges vagy teljes megszüntetésére.

Úgyszintén nem vállalunk felelősséget a weboldal más országok törvényi szabályozásainak való megfelelőségére. Ez abban az esetben is érvényes, ha a weboldal más országból is elérhető, és azt onnan töltik le.

A rendszer használata közben keletkező szoftver- és hardverhibákért a Meta-Vulk Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Meta-Vulk Kft. fenntartja a jogot, hogy a jövőben a törvényi előírások keretében bármikor módosíthatja ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. E tekintetben mindig megjeleníti az utolsó módosítás dátumát.